Llegats i herències


Una part de la teva herència pot afavorir els infants

Fes testament i inclou un llegat o herència solidària. Així, sense perjudicar els drets dels teus hereus, ajudaràs a deixar un món millor.

Fer una donació d’un llegat o una herència és la màxima expressió de compromís social i filantròpic a què una persona pot arribar respecte d’una causa social. Permet mantenir viu el teu compromís i millorar la vida de futures generacions.

Llegat: acte a través del qual una persona, en el seu testament, decideix assignar una part molt concreta dels seus bens (immobles, cotxe, obres d’art, joies, paquet d’accions, etc.) o drets (prestacions, cobraments de deutes, percentatges patrimonials, etc.) a una altra persona física o jurídica determinada, no podent perjudicar en cap cas la legítima dels seus hereus. Els llegats han d’atorgar-se obligatòriament mitjançant testament, indicant-ho de manera expressa.

Herència: assignació de tots o part dels béns a una o vàries persones o institucions, però en aquest cas l’hereu també contrau els drets o obligacions que es deriven del testament.

Mites sobre la donació de llegats i herències

  • “No sóc ric, no tinc patrimoni. Com deixaré un llegat o una herència a benefici d’una organització sense ànim de lucre com ISOM?” No cal ser ric ni tenir patrimoni immobiliari o accions d’una multinacional per ajudar una entitat amb causa social. Una mica pot ser molt!
  • Què passa amb la meva família i els meus descendents? No és incompatible fer un llegat a ISOM i alhora deixar la major part de l’herència als descendents.
  • Com puc confiar que la meva donació s’utilitzarà tal i com desitjo i es destinarà al projecte o activitat que hagi triat? El marmessor o notari, o qualsevol persona designada en el testament, vetllarà pel destí del llegat segons la voluntat del testador.

Preguntes més freqüents

  • Per què pensar ara en el meu testament?

Sempre és aconsellable fer un testament per deixar clars els teus desitjos i fer més simples els tràmits pels teus familiars el dia que no hi siguis.

Si fas testament davant de notari, ell t’ajudarà a redactar correctament segons la llei vigent de la teva comunitat autònoma, respectant els drets dels teus hereus i reflectint la teva voluntat en cas de voler deixar a organitzacions socials com ISOM bens o drets per col·laborar amb les persones més vulnerables. Fer testament és un tràmit simple i de baix cost (al voltant de 50 euros).

Web del Col·legi de Notaris de Catalunya: http://www.colnotcat.es/

  • ISOM haurà de pagar l’impost de successions per la meva herència o llegat?

ISOM, per ser una organització sense ànim de lucre, està lliure de l’Impost de Successions i Donacions.

  • Què passa si no faig testament?

Si no fas testament i no tens hereus, la llei designa com a hereu l’Estat o la pròpia comunitat autònoma.

  • Puc canviar el meu testament?

Sí, pots canviar-lo en qualsevol moment, si ho desitges. Per fer-ho, només n’hauràs de fer un de nou.

  • Com faig el meu testament?

El més recomanable és fer-lo davant d’un notari, per assegurar-te que tingui plena validesa i que el redactat reflecteixi els teus desitjos. Si és “obert”, podràs modificar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment. El cost del tràmit està al voltant dels 50 €.

També pots fer una carta a mà (testament hològraf), però per fer-la efectiva, arribat el moment, cal iniciar un tràmit notarial per verificar la teva signatura i assegurar que sigui l’últim testament.

  • Com puc fer un testament solidari a favor d’ISOM, sccl?

Designant-la beneficiària d’una herència o llegat al fer el teu testament davant de notari. Hauràs d’especificar les següents dades:

ISOM, sccl
NIF: F61969093
Domicili social: C. Garcilaso, 153, baixos 2a – 08027 Barcelona