Política de privadesa


S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa ISOM, SCCL.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

ISOM, SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, ISOM, SCCL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part d’ISOM, SCCL, amb la finalitat, per a cadascun dels fitxers, de:

Contactes: amb la finalitat de remetre-li informació de totes les novetats que l’organització dugui a terme i siguin del seu interès.

Donants: amb la finalitat de gestionar les aportacions/donacions que vostè faci a l’organització.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a ISOM, SCCL amb adreça al C/ Garcilaso 153, baixos 2ª de Barcelona (08027) en la que s’acrediti la identitat de l’usuari, o posant-se en contacte a través del correu electrònic: isom@isom.cat.