CRAE Sants-Medir


Interior del CRAE Sants-Medir

S’inaugura el 2007 a Barcelona. Aquest equipament va començar la seva activitat atenent  16 infants de 0 a 12 anys. Tot i tractar-se d’un CRAE, la inclusió de la franja 0-3 anys, li ha conferit al llarg del temps, uns trets diferencials i específics.

En l’actualitat, el CRAE Sants Medir atén a 17 infants i adolescents d’edats compreses entre 4 i 16 anys.

L’equip professional està composat per educadors socials i personal d’administració i serveis.

Capacitat del servei: 17 places

Mitjana anual d’infants atesos: 26

Edats: dels 4 als 16 anys.